అలాంటిది నేడు పేరు
1 శ్రీ అల్కేష్ కుమార్ శర్మ శ్రీ అల్కేష్ కుమార్ శర్మ
2 రాజేంద్ర కుమార్ శ్రీ రాజేంద్ర కుమార్
3 శ్రీ రాజేష్ సింగ్ శ్రీ రాజేష్ సింగ్
4 సౌవిక్ ఛటర్జీ శ్రీ సౌవిక్ ఛటర్జీ
5 ప్రొఫెసర్ హుజూర్ సరన్ ప్రొఫెసర్ హుజూర్ సరన్
6 డా. సంజయ్ బహల్ డా. సంజయ్ బహల్
7 శ్రీ జి నరేంద్ర నాథ్ శ్రీ జి నరేంద్ర నాథ్
8 శ్రీ BK దాస్ శ్రీ BK దాస్
9 శ్రీ BS బింధుమాధవ శ్రీ BS బింధుమాధవ
10 శ్రీ సంజయ్ కుమార్ రాకేష్ శ్రీ సంజయ్ కుమార్ రాకేష్
11 శ్రీ దేవేష్ త్యాగి శ్రీ దేవేష్ త్యాగి
12 శ్రీ రాజేష్ పన్వాలా శ్రీ రాజేష్ పన్వాలా
13 శ్రీ శ్యామ్ శ్రీధరన్ నాయర్ శ్రీ శ్యామ్ శ్రీధరన్ నాయర్
14 శ్రీ వెంకట్ రమణన్ శ్రీ వెంకట్ రమణన్
15 శ్రీ కపిల్ దేవ్ కుమార్ శ్రీ కపిల్ దేవ్ కుమార్
16 శ్రీ ప్రవీణ్ మిశ్రా